fbpx

Dofinansowanie projektu

Tytuł projektu:

Promocja marki produktowej MALINNE na rynkach zagranicznych.

 

Cel i planowany efekt projektu:

Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej firmy, przy wykorzystaniu działań przewidzianych w poddziałaniu 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca zaoferuje na zagranicznych rynkach(w tym na rynku perspektywicznym – Rosja) produkty z branży MODA POLSKA, a przez to zwiększy osiągane przychody. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów handlowych i promocji marki produktowej MALINNE. Udział w targach w charakterze wystawcy wzmocni pozycje przedsiębiorstwa w branży. Mierzalne efekty realizacji projektu:

– Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji – 5;

– Przychody ze sprzedaży produktów na eksport – 900 000,00 PLN;

– Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu- 900 000,00 PLN.

 

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 874 038.00 PLN (słownie osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści osiem złotych 00/100)

 

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 604 010.00 PLN (słownie: sześćset cztery tysiące dziesięć złotych 00/100)

 

Termin realizacji:

01.11.2017 – 31.12.2019