fbpx

regulamin

Regulamin sklepu internetowego MALINNE.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Katarzynę Radecką działającą pod firmą Drużyna R Katarzyna Radecka (zwaną dalej Malinne), z wykorzystaniem sklepu internetowego www.malinne.pl (zwanego dalej: „sklepem Malinne”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Malinne usług drogą elektroniczną.

1.2 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego (wyjątek pkt. 8 skierowanego wyłącznie do przedsiębiorców)

1.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Malinne. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Klienci winni stosować właściwe środki techniczne celem zminimalizowania zagrożeń wynikających z pozyskiwania i modyfikowania danych klientów przez osoby nieuprawnione.

1.4. Definicje;

Dostawa – dostarczenie Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy,

Dostawca – Poczta Polska S.A. lub firma kurierska.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Malinne umożliwiające złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Klient – podmiot, na rzecz którego według Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku ( Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualnym oznaczeniem (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Malinne – sprzedawca: Katarzyna Radecka działającą pod firmą Drużyna R Katarzyna Radecka ul. Sadowa 36A Poznań (adres siedziby i adres do doręczeń) ; NIP: 9531003160; REGON: 090493840 oraz adres poczty elektronicznej malinne@malinne.pl

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego

Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.malinne.pl

Sprzedawca; Usługodawca – Malinne

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)

Usługobiorca – 1/ to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez normy prawne powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; 2/ osoba prawna; albo 3/ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektroniczne

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Zamówienie Specjalne – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, w którym Klient określa dodatkowe cechy produktu, wyraża chęć zakupu produktu niestandardowego, nieoferowanego w Sklepie Internetowym. Przez Zamówienie Specjalne- rozumie się w szczególności takie zamówienie w wyniku którego zawarta zostaje Umowa Sprzedaży której przedmiotem jest Produkt z dodatkowym określonym indywidualnie przez Klienta wzorem, napisem.

WSTĘP

2.1 Malinne posiada wszelkie prawa do Sklepu Malinne, w tym majątkowe prawa autorskie do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu Malinne.

2.2 Malinne zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu Malinne reklam dotyczących oferowanych produktów, jak i produktów i usług osób trzecich.

2.3 Klient, korzystając ze Sklepu Malinne nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm jego działania. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Malinne, Strony Sklepu Internetowego Malinne, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub Malinne.

2.4 Korzystanie ze Sklepu Internetowego Malinne jest możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego Malinne to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej (Internet Explorer 10, Chrome 30, FireFox 24, Opera 16, Safari 5.1) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”, łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 M/s.

2.5 W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Malinne oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu Malinne, Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

2.6 Malinne tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu Malinne. W przypadku zastosowania przez Malinne powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

2.7 W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.
Konto- korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę- 1) wypełnienie formularza rejestracji i 2) kliknięcie pola „Zarejestruj się’. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych usługobiorcy: Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
Usługa Elektroniczna konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: malinne@malinne.pl lub też pisemnie na adres: ul. Sadowa 36A , 61-657 Poznań

2.8 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (nie dotyczy procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać:
1) pisemnie na adres ul. Sadowa 36A, 61-657 Poznań ; 2) formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: malinne@malinne.pl
b) W opisie reklamacji zaleca się podanie: 1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; 2) żądania Usługobiorcy; oraz 3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wyżej wskazane elementy reklamacji nie są elementami obowiązkowymi, a ich brak nie wpływa w żaden sposób na skuteczność złożenia reklamacji.

2.9 Usługodawca ustosunkowuje się do Reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia.

ZAMÓWIENIA i WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1 Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu Malinne stanowią ofertę handlową Malinne.

3.2 Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym Malinne przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Malinne i dostępnego tam formularza zamówienia, który jest usługą elektroniczną świadczoną nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia.

3.3 Klient składa zamówienie, wybierając polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” i Produkt, którym jest zainteresowany, a następnie po skompletowaniu całości zamówienia i wskazanie w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz płatności, przez wysyłkę formularza zamówienia do Malinne przez wybór pola „ZAPISZ I ZAPŁAĆ” w formularzu zamówienia.
Formularz zamówienia wymaga nadto podania przez Klienta następujących danych: imienia i nazwiska bądź firmy osoby prawnej, adresu ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adresu poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz miejsca dostawy.

3.4 Cena Produktu widoczna w Sklepie Internetowym podana jest w zależności od wyboru Klienta w walucie PLN(złoty polski) albo EUR( euro). Cena Produktu zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.5. Po złożeniu zamówienia, Malinne przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia wraz z linkiem, którego kliknięcie niezbędne jest celem akceptacji ostatecznych warunków zawarcia umowy sprzedaży.

3.6 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po zaakceptowaniu warunków zamówienia przesłanych przez Malinne na adres mailowy poprzez kliknięcie linku znajdującego się w wiadomości mailowej pochodzącej od Malinne.

3.7 Po zawarciu Umowy sprzedaży, Malinne potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.

3.8 Udostępnienie na stronie Sklepie Internetowego treści niniejszego Regulaminu jak i przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.7 Regulaminu stanowi utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści Umowy Sprzedaży.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1 Malinne udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za zakupiony towar:
a) płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Malinne
b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności za pośrednictwem serwisu bluemedia.pl obsługiwanego przez firmę przelewy24

4.2 Klient nie ma możliwości wyboru płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.3
a) w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Malinne – jak w pkt. 4.1 a) realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Malinne potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Malinne
b) w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisu bluemedia.pl realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Malinne potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Malinne informacji z systemu bluemedia o dokonaniu płatności przez Klienta

5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA PRODUKTU

5.1 Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 14 dni roboczych. Czas realizacji poszczególnych zamówień uzależniony jest od wielkości składanego zamówienia, czy jego specyfiki.

5.2 Dostawa Produktów dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

5.3 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. W przypadku zamówień powyżej kwoty 300,00 zł koszt dostawy produktu pozostaje po stronie Malinne. Koszty dostawy Produktu(w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.4 Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy przesyłką kurierską, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

5.5 Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

5.6 Sprzedawca dołącza do przesyłki paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty.

5.7 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego produktu, do Sklepu Internetowego Malinne, przez Dostawcę Malinne skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RĘKOJMIA

6.1 Malinne ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

6.2 Malinne zapewnia Dostawę Produktu bez wad fizycznych i prawnych oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

6.3. Jeżeli Produkt ma wadę Klient może:
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Malinne niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to jednak nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Malinne albo Malinne nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Malinne usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Malinne. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

6.4 Malinne może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Malinne.

6.5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Malinne: ul. Błażeja 12D/3; 61-608 Poznań. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Malinne.

6.6 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

7. REKLAMACJA PRODUKTU

7.1 Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy Sprzedaży, klient może kierować formie pisemnej na adres Malinne: ul. Sadowa 36A, 61-657 Poznań.

7.2 Malinne w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do Reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy Sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

7.3 Reklamowany Produkt należy dostarczyć lub przesłań na adres butiku Sadowa 36A, 61-657 (z dopiskiem zwrot malinne)

7.4 Reklamacje składane w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonym drogą elektroniczną przez Malinne reguluje pkt 2.8 niniejszego Regulaminu.

7.5 Postępowanie reklamacyjne:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Malinne oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Malinne (nie dotyczy procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Klient może składać:
1) pisemnie na adres ul. Sadowa 36A, 61-657 Poznań ; 2) formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: malinne@malinne.pl
b) W opisie reklamacji zaleca się podanie: 1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; 2) żądania Usługobiorcy; oraz 3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Malinne. Wyżej wskazane elementy reklamacji nie są elementami obowiązkowymi, a ich brak nie wpływa w żaden sposób na skuteczność złożenia reklamacji.

7.6 Malinne ustosunkowuje się do Reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia.

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.2 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214)

8.3 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.4 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROT ŚWIADCZEŃ

9.1 Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta.

9.2 Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Malinne oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu Malinne. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Malinne: ul. Sadowa 36A, 61-657 Poznań; bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres malinne@malinne.pl.

uwaga jest inny adres do zwrotów, poniżej info

9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

9.4 Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9.5 Malinne ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Klienta.. Malinne może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6 Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Malinne, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.7 Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Malinne niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9.8 Zwracany Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres butiku Keyti.ko: ul. Głogowska 38, 60-738 Poznań (z dopiskiem zwrot malinne)

9.9 W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu- koszt przesyłki zwrotnej.

9.10 W przypadku zamówień specjalnych, Klient ponosi również dodatkowe koszty- koszty wyprodukowania niestandardowego produktu, jeśli ten ze względu na silnie zindywidualizowane parametry nie będzie nadawał się do zbycia, przez Malinne w drodze oferowania jego sprzedaży innym Klientom.

9.11 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

9.12 Produkt powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej przez przesłanie Produktu na adres butiku Keyti.ko: ul. Sadowa 36A, 61-657 Poznań

9.13 Malinne dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

10.1 Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.

10.2 Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego

10.3 Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Malinne na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 10 kolejnych Dni roboczych.

10.4 Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

10.5 Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

10.6 W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

10.7 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Malinne, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Malinne.

10.8 Regulamin obowiązuje od dnia ….