fbpx

zwroty i reklamacje

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy Sprzedaży, klient może kierować formie pisemnej na adres Malinne: ul. Sadowa 36A 61-657 Poznań

uwaga! Maseczki nie podlegają zwrotom ani wymianie

2. Malinne w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do Reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy Sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

3. Reklamowany Produkt należy dostarczyć lub przesłań na adres malinne, ul. Sadowa 36 A , 61-657 Poznań , tel. 601 72 20 10 (Z dopiskiem zwrot malinne)

4. Reklamacje składane w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonym drogą elektroniczną przez Malinne reguluje pkt 2.8 niniejszego Regulaminu.

5 Postępowanie reklamacyjne:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Malinne oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Malinne (nie dotyczy procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Klient może składać:
1) pisemnie na adres ul. Sadowa 36 A, 61-657 Poznań  ; 2) formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: malinne@malinne.pl
b) W opisie reklamacji zaleca się podanie: 1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; 2) żądania Usługobiorcy; oraz 3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Malinne. Wyżej wskazane elementy reklamacji nie są elementami obowiązkowymi, a ich brak nie wpływa w żaden sposób na skuteczność złożenia reklamacji.

6 Malinne ustosunkowuje się do Reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214)

3 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROT ŚWIADCZEŃ

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta.

2 Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Malinne oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu Malinne. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Malinne: ul. Błażeja 12D/4; 61-608 Poznań; bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres malinne@malinne.pl uwaga inny adres zwrotu produktu!

3 W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4 Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5 Malinne ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Klienta.. Malinne może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6 Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Malinne, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7 Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Malinne niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8 Zwracany Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres malinne, ul. Sadowa 36 A, 61-657 Poznań, tel. 601 72 20 10 (Z dopiskiem zwrot malinne)

9 W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu- koszt przesyłki zwrotnej.

10 W przypadku zamówień specjalnych, Klient ponosi również dodatkowe koszty- koszty wyprodukowania niestandardowego produktu, jeśli ten ze względu na silnie zindywidualizowane parametry nie będzie nadawał się do zbycia, przez Malinne w drodze oferowania jego sprzedaży innym Klientom.

11 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

12 Produkt powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej przez przesłanie Produktu na adres podany powyżej.

13 Malinne dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.